University Lower Silesia - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page
Komunikat dla dyplomantów. 2018.05.07

WARUNKI REJESTRACJI PRACY :

- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów;

- złożenie dziennika/ków praktyk (jeśli program studiów przewiduje odbycie praktyk) – wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyk WARUNEK NIEZBĘDNY !!!!!;

- złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej zgodnego z zatwierdzonym w APD plikiem pracy: wydrukowanego dwustronnie, nieoprawionego, z luźnymi kartkami w papierowej teczce, z dodatkową stroną tytułową naklejoną na wierzchu teczki;

- złożenie Oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (załączniku nr 3);

- brak zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów – potwierdzony przez BOSiS - Dział Płatności i Stypendiów na druku Zgody promotora na rejestrację pracy.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odmową rejestracji pracy dyplomowej.

Do rejestrowanej pracy student powinien dołączyć 4 fotografie w formacie 4,5 x 6,5 cm. W przypadku braku zdjęć należy je dostarczyć do Biura Obsługi Studenta i Słuchacza w najbliższym możliwym terminie.

Data odbioru dyplomu zostanie opublikowana w USOSweb-ie, gdy komplet dokumentów będzie przygotowany do odbioru.

Przy odbiorze dokumentów wymagane są:

- wypełniona karta obiegowa,

- legitymacja studencka - zwrot legitymacji obowiązuje absolwentów studiów drugiego stopnia.

Komunikat APD 2015.05.07
Archiwum Prac Dyplomowych - przewodnik dla użytkownika.
  Sposób obsługi pracy dyplomowej do pobrania dla:
 • studenta
 • promotora
 • recenzenta
   Dodatkowe informacje:
  1. Procedura
  2. Instrukcja

   Wszelkie pytania techniczne dotyczące systemu APD lub potrzeby szkoleniowe z obsługi systemu APD prosimy zgłaszać za pomocą uczelnianego systemu informatycznego Helpdesk, telefonicznie pod numerem (71) 355 03 48 wew. 30 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: lukasz.bojda@dsw.edu.pl.

 • Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.2.0-0 (2020-01-02) :: contact