Komunikat dla dyplomantów. 2020.06.29

WARUNKI REJESTRACJI PRACY :

- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów;

- złożenie dziennika/ków praktyk (jeśli program studiów przewiduje odbycie praktyk) – wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyk WARUNEK NIEZBĘDNY !!!!!;

- złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej zgodnego z zatwierdzonym w APD plikiem pracy: wydrukowanego dwustronnie, nieoprawionego, z luźnymi kartkami w papierowej teczce, z dodatkową stroną tytułową naklejoną na wierzchu teczki wraz z Oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (załącznik nr 1 Zarządzenia nr 21/2020 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 20 maja 2020 roku);

- brak zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów – potwierdzony przez pracownika Dziekanatu - Dział Płatności i Stypendiów.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odmową rejestracji pracy dyplomowej.

Do rejestrowanej pracy student powinien dołączyć 4 fotografie w formacie 4,5 x 6,5 cm. W przypadku braku zdjęć należy je dostarczyć do Dziekanatu w najbliższym możliwym terminie.

Data odbioru dyplomu zostanie opublikowana na stronie USOSweb, gdy komplet dokumentów będzie przygotowany do odbioru.

Przy odbiorze dokumentów wymagane są:

- wypełniona karta obiegowa,

- legitymacja studencka - zwrot legitymacji obowiązuje absolwentów studiów drugiego stopnia.