University Lower Silesia - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page
Komunikat dla dyplomantów. 2018.05.07

WARUNKI REJESTRACJI PRACY :

- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów;

- złożenie dziennika/ków praktyk (jeśli program studiów przewiduje odbycie praktyk) – wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyk WARUNEK NIEZBĘDNY !!!!!;

- złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej zgodnego z zatwierdzonym w APD plikiem pracy: wydrukowanego dwustronnie, nieoprawionego, z luźnymi kartkami w papierowej teczce, z dodatkową stroną tytułową naklejoną na wierzchu teczki;

- złożenie Oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (załączniku nr 3);

- brak zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów – potwierdzony przez BOSiS - Dział Płatności i Stypendiów na druku Zgody promotora na rejestrację pracy.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odmową rejestracji pracy dyplomowej.

Do rejestrowanej pracy student powinien dołączyć 4 fotografie w formacie 4,5 x 6,5 cm. W przypadku braku zdjęć należy je dostarczyć do Biura Obsługi Studenta i Słuchacza w najbliższym możliwym terminie.

Data odbioru dyplomu zostanie opublikowana w USOSweb-ie, gdy komplet dokumentów będzie przygotowany do odbioru.

Przy odbiorze dokumentów wymagane są:

- wypełniona karta obiegowa,

- legitymacja studencka - zwrot legitymacji obowiązuje absolwentów studiów drugiego stopnia.

Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.2.0-2 (2020-05-22) :: contact